Til hovedsiden
Presentasjon Bøker Nye dikt Nytt Artiklar Tilbakemelding Lenker
 
   Tilbakemeldingartilbake    << 40 41 42 43 44 45 46 >>
 
Når ein blir 110 årPosta av Helge    31/10-11  18:40
Somme menneske blir svært gamle. Men dei er ikkje difor heilt aleine og totalt gløymde. Dette oppdaga eg da eg la ut ein Nytt-notis om Noregs eldste dame (sidan ho var fødd i Kragerø). No ei god tid seinare viser det seg at folk i Amerika som er fylte 110, dei har ein nettstad for å organisere seg. Brått så hadde nokon spurt etter Helene Nilsen og ein eller annan kommi til notisen min og lagt ut lenke til han på denne organisasjonen sin nettstad. Og dermed fekk eg brått ein haug treff på nettstaden min frå desse mange samla gamle folka. Det var slik eg oppdaga kva amerikanarane heldt på med .

Her kjem du direkte til notisen om Helene Nilsen .

Grunnen til at eg får oversikt over desse søkjetreffa på nettstaden min, er at han er utstyrt med eit telje-apparat som både syner tal på lesne sider og kva som er lese (artikkel, presentasjon, Nytt osv.). Og i mange tilfelle kjem det også fram ei direkte lenke til den kanalen som er brukt, utan at eg veit kva for unike pc det var som søkte.


Posta av Helge    01/11-11  11:05
No gjekk eg tilbake på treffa over og skjønte at «klubb 110» ikkje nødvendigvis er ei amerikansk greie. Men same det. Eg gav opplysning om Helene Nilsen. Opplysning om Helene Nilsen var iallfall godt stoff på nettet, synte det seg.


Ja. Vi har vore vekkreiste siste del av oktober, faktisk på ein svært interessant og lærerik tur til Venezia (byen med lange og mektige stordomstider bak seg). Og alle vi snakkar med, tykkjer akkurat denne byen er svært spesiell.


Posta av Helge    01/11-11  17:29
Dette som eg har venta på:


Novus forlag opplyser på nettstaden sin at Bäckström/Børset (red.): Norsk avantgarde kan kjøpast for kr 445. -

Eg siterer frå Novus: «Det har ikke eksistert noen bok om norsk avantgarde, en mangel i norsk forskning som har utgjort drivkraften bak denne utgivelsen. Redaksjonen har latt seg inspirere av den seneste tidens utvikling av avantgardeteori.»


Boka er omfattande, på 790 sider. Og her finn du bidragsytarane/ kapitteloverskriftene/ komposisjonen ved å trykkje på tittelen i treffet.

Meir om boka når eg har henne i hendene. Eg er bidragsytar og objekt. Dette er da bok nr fire i år som eg er med i som bidragsytar, dette er ikkje dårleg til meg å vere.


Posta av Helge    04/11-11  10:32
Om Helge Stangnes igjen

Ofte her eg vore aleine om å kommentere Helge Stangnes. Slik har eg iallfall kjend det. Men vekeavisa Dag og Tid har eit tosides intervju med Stangnes i høve ny bok og poeten sin aktuelle 75årsdag den 6/11. Til dette oppslaget blei eg bede om ei helsing! Og denne kom med i dagens Dag og Tid, saman med ei helsing frå Johannes Gjerdåker. Elles er Helge Stangnes veldig i skotet nordpå just no: opplesings-turnéar m.m.

Helge Stangnes kjem tilbake. Av dei gongene eg har skrive om Helge Stangnes, er det viktigaste som eg gjorde, absolutt den tinga samleartikkelen om dei tre første diktbøkene .


Posta av Helge    06/11-11  20:55
Helsinga frå meg i Dag og Tid på fredag (4/11) var elles slik:

«Lyrikaren Helge Stangnes er meisteren i den populæraste viseforma. Han
er handtverkaren i den korte setninga som høver til metrisk verslinje.
Stangnes høgg det som finst i munnleg ordbruk. Men det kan kanskje bli
ein trend på dette hundretalet at Stangnes sine kunnskapar om fast
metrisk versmål blir fanga opp av andre? Kanskje kan Rebecca Kjelland
bidra meir? Og kanskje vil Cornelius Jakhelln komme til å snu seg rundt!
Helge Stangnes sitt forfattarskap vedkjem den samla norske lyrikken.»


Posta av Helge    13/11-11  15:45
Noko om litteraturen i Norsk avantgarde


Slik det går fram av verket si innhaldsliste, så rommar studia to djupdykk i litteraturen. Dette er:
1) Om Kommet forlag og tidsskriftet Profil.
2) Om Stuntpoetane.

Så kva finn vi når det gjeld Kommet forlag og 1960-åra?

Interessant å merke seg er at Jan Erik Vold, når han blir spurt om sine tidlege gode kontaktar i Sverige, så mins han ikkje at han såg på verksemda si som avantgardistisk. (Sjølv etter fleire inngåande spørsmål i intervjuet med Per Bäckström). I mitt tilfelle, i artikkelen min , går det fram at eg ikkje hadde rukke å plukke opp førebilete i litteratur frå Sverige/ Danmark før eg gav ut BOK. Inspirasjonen hadde runne annanstads frå, nemleg frå musikk, biletkunst. (Og aktuell fransk og polsk eller italiensk film, trur eg.)

* I artikkelen min frå Volds linjer (kom i vår), «Jan Erik Vold som avantgardist» , vurderer eg Vold som ein sterk avantgardist, ikkje slik med eit par bøker, men også sterk avantgardist i den svære, populære Mor godhjertas glade versjon. Ja. For å finne dette, har eg lese verka ut frå graden av montasje og montasje i kontekst (og andre relevante kriterium).

* Men tankegangen generelt hos Vold, var likevel å bøte på manglar i - og vurderinga av - den norske poesien frå det førre århundret. Tykkjest det som. Dette ligg fast om ein skal stole på svara hans i 2011 til Norsk avantgarde (og dertil vere interessert i heilskapen hos denne produktive forfattaren).

* Dessutan kjem det vel fram meir og meir, tykkjer eg, at «avantgarde» har ikkje heilt same tyding hos viktige aktørar i Noreg som hos viktige aktørar i Sverige & Danmark. (Men la ikkje definisjonsbruken her og der skjerme for inngåande lesing av verka hos dei skandinaviske poetane.)
Respons:*
Navn:*

Event. e-post:

Event. heimeside:

Fyll inn teksten på bildet nedenfor:* 
Denne siden er laget av Kjartan Rykkja © 2004 - 2015 Helge Rykkja Logg inn